Trung tâm đào tạo lái xe

Tiền thân được sáp nhập từ Ban nghề Cơ giới II và III thành Trung tâm Đào tạo cơ giới công trình giao thông theo Quyết định số 201/QĐ-TC ngày 29/11/1997 của Hiệu trưởng.

Ngày 19/2/1998, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 3460/QĐ-BGTVT về việc đầu tư xây dựng cơ sở sát hạch và cấp giấy phép lái xe tập trung tại Sơn Tây, trực thuộc Trung tâm Đào tạo điều khiển phương tiện giao thông vận tải Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Giao thông vận tải 1 thị xã Sơn Tây.

Ngày 31/12/1998, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Giao thông vận tải 1 có Quyết định số 211/QĐ-TC về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo Cơ giới công trình giao thông thành Trung tâm Đào tạo điều khiển giao thông vận tải (nay là Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe).
Ngày 8/11/2013, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I có Quyết định số 1317/QĐ-CĐNGTVTTWI-TCHC về việc thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng nghề GTVTTWI
Ngày 6/12/2013, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I có Quyết định số 1515/QĐ-CĐNGTVTTWI-TCHC về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe thành Trung tâm Đào tạo lái xe.
Trung tâm Đào tạo lái xe có nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tổ chức tuyển sinh theo hạng giấy phép lái xe được phép đào tạo bảo đảm các điều kiện quy định đối với người học về độ tuổi, sức khỏe, thâm niên và số km lái xe an toàn đối với đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe.
2. Ký và thanh lý hợp đồng đào tạo với người lái xe ô tô theo mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư 46/2012/QĐ-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
3. Công khai quy chế tuyển sinh và quản lý đào tạo để cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trung tâm và người học biết thực hiện.
4. Tổ chức đào tạo mới và đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe theo lưu lượng.
5. Thực hiện đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch theo quy định.
6. Duy trì và thường xuyên tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập của Trung tâm để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe.
7. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khóa đào tạo theo quy chế quản lý dạy nghề của Nhà nước và các quy định của Bộ Giao thông vận tải về đào tạo lái xe.
8. Bảo đảm giáo viên khi dạy thực hành lái xe phải đeo phù hiệu "Giáo viên dạy lái xe", học viên tập lái xe trên đường phải có phù hiệu "Học viên tập lái xe". Phù hiệu có tên giáo viên dạy lái xe, học viên tập lái xe, dán ảnh, ghi rõ tên của Trung tâm và do Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe cấp, quản lý theo mẫu quy định tại Thông tư 46/2012/QĐ- BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải.
9. Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ giáo viên hàng năm.
10. Thực hiện báo cáo theo quy định hiện hành.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi nhà trường giao.

                                                         

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

STT

Họ tên

Chức vụ

Liên Hệ

1

Nguyễn Văn Tuấn

Giám đốc

0913.380.709(ttst.gtvttw1@gmail.com)

2

Phan Văn Hoàng

Phó Giám đốc

 

3

Nguyễn Văn Đạt

Tổ trưởng

 

4

Lê Thị Cử

Giáo viên

 

5

Đào Duy Hùng

Giáo viên

 

6

Đinh Thị Thu Hương

giáo viên

 

7

Nguyễn Đức Minh

Giáo viên

 

8

Đàm Thị Ánh Nhẫn

giáo viên

 

9

Cấn Xuân Tiến

Giáo viên

 

10

Đinh Xuân Toàn

Giáo viên

 

11

Khuất Văn Truyền

Giáo viên

 

12

Phùng Duy Tú

Giáo viên

 

13

Phạm Thị Văn

Nhân viên

 

14

Trần Việt

Giáo viên

 

15

Nguyễn Trung Anh

Nhân viên

 


Các bài viết khác: